Hallå där politiker!

Den 9 september 2018 är det återigen dags för val till riksdag, landsting och kommun. Vi har ”tagit pulsen” på de lokala politikerna!

Namn: Fredrik Ollén

Ålder: 43 år

Titel: 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen, Ordförande Socialutskottet

Parti: Moderaterna

Vem är du?
Jag är född och uppväxt i Siljansnäs och flyttade till Rättvik 2007. Bor i villa på Nyheden tillsammans med min familj och är utbildad grundskole- och gymnasielärare. 

Vilka är de tre viktigaste valfrågorna för Rättvik, och varför?
• Rättvik har under den gånga mandatperioden haft framgångar inom en rad olika områden; Superkommun, E-hälso-
kommun, företagsklimatet, förskolan och mycket annat. Det kanske starkaste kvittot på ett lyckat arbete är dock 12:e platsen i SCB:s senaste nöjd-medborgar-index. Att lilla Rättvik uppnår resultat som ger eko i kommunsverige är bevis för att politik är viktigt och gör skillnad.

• Allt positivt till trots står nu Rättvik inför betydande utmaningar. Effekterna av antalet äldre börjar ta fart samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar endast marginellt. Bristen på arbetskraft i kombination med ökad efterfrågan på kvalité och behov av välfärdstjänster ställer kommunen inför svåra problem. Nästa mandatperiod kommer att präglas av rekordstora välfärdsbehov samtidigt som bristen på pengar och arbetskraft blir påtaglig. 

• Vi i Moderaterna vill lösa problemen genom tre övergripande arbetsområden; effektivisera, förebygg och attrahera. 

Vilka utmaningar ser du den kommande mandatperioden?
Kommunen behöver effektiviseras och anpassas då bristen på arbetskraft kommer att bli märkbar. Vi måste öka takten i digitaliseringsarbetet och skapa större utrymme för innovation. Vi behöver också stärka det förebyggande arbetet för att därmed minska onödigt lidande och kostnader. Det handlar bland annat om tidigare insatser för barn- och ungdomar men också mer aktiviteter och stöd för äldre. För att locka fler att flytta till Rättvik vill vi också lägga fokus på attraktionskraften genom öppna landskap, vackrare genomfartsled med mera.

Namn: Jan Dahlquist

Ålder:  57 år

Titel: Förhandlare/Verksamhetsutvecklare

Parti: Socialdemokraterna

Vem är du?
Jag är född och uppvuxen i Ingels men har bott i både Stockholm och Göteborg. Nu bor jag i en hyresrätt i centrala Rättvik. Jag arbetar som förhandlare och verksamhetsutvecklare hos Hyresgästföreningen. Förutom politiken så är det hockey och trav som tar mycket av min fritid.

Vilka är de tre viktigaste valfrågorna för Rättvik, och varför?
• Personalpolitiken, som arbetsgivare har vi en hel del arbete att göra.

• Kommunens ekonomi – Rättvik ska ha rätt skatt för att säkra vård, skola och omsorg långsiktigt och hållbart samt för att utveckla ännu bättre service för näringslivet, för att öka inflyttningen och för att långsiktigt säkra personalförsörjningen.

• Likvärdiga skolor – alla elever måste få rätt förutsättningar för en bra utbildning.

Svar på varför inom dessa tre områden finns i vilka utmaningar vi står inför den kommande mandatperioden.

Vilka utmaningar ser du den kommande mandatperioden?
Rättviks kommun har mycket svårt att få personal till vård, omsorg och även till skolan. Nu är ju det inte bara Rättviks problem utan ganska så allmänt i landet men desto viktigare att vi är en attraktiv arbetsgivare som står sig i konkurrensen.

En annan utmaning är kommunens ekonomi. Med en lånestock på ca: 1 miljard så är vi väldigt sårbara t ex en räntehöjning på 1 procent skulle innebära att våra utgifter ökar med 10 miljoner.  

Våra barn och ungdomar måste få de bästa möjligheterna till en bra utbildning oavsett vilken skola eller samhällsklass man tillhör, oavsett vilken inriktning man väljer. Vi lever nu men vi måste bygga för framtiden.

Namn: Annette Riesbeck

Ålder:  53 år

Titel: Kommunalråd och Kommunstyrelsens ordförande

Parti: Centerpartiet

Vem är du?
Jag är född och uppvuxen i Stockholm men fick 1995 möjligheten att flytta till vår gamla släktgård i Västbjörka, en flytt vi aldrig har ångrat. Har i hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med marknadsföring/försäljning och tillsammans med min man också drivit reklambyrå i många år. Sedan 2011 är jag kommunalråd i Rättviks kommun.

Vilka är de tre viktigaste valfrågorna för Rättvik, och varför?
• Med ett starkt, tryggt och modernt ledarskap ska Rättvik fortsätta att utvecklas i en positiv riktning. Vårt näringsliv är av stor betydelse för vår välfärd och vi måste fortsätta engagera oss för att underlätta för våra företag.  

• I takt med att befolkningen ökar, ökar också antalet barn i våra förskolor och skolor. Vi ska värna våra byskolor men också satsa på en ny- eller tillbyggd Nyhedsskola i centrala Rättvik. Vi ska även bygga en ny förskola i Söderås.

• I Rättvik ska maten du äter i de kommunala köken vara producerad på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt. Vi ska uppmuntra innovativa lösningar som minskar klimatpåverkan och stärka de gröna näringarna för ett fossilfritt och förnybart samhälle.

Vilka utmaningar ser du den kommande mandatperioden?
I takt med att våra invånare blir äldre och går i pension ökar också efterfrågan på kompetenta och yrkeskunniga medarbetare. Det blir allt svårare att rekrytera personal till exempelvis skola och omsorg men det kommer också bli brist på spetskompetens inom en rad andra områden.

Rättvik är en inflyttarkommun och trycket på bostäder är stort. Vi har ett flertal attraktiva områden som snarast måste bebyggas, antingen i egen regi eller med hjälp av privata aktörer.   

Ansvaret för vården ligger på vårt Landsting men vi måste försöka påverka och ”stöta på” så vi får en fungerande närsjukvård i vår kommun. Självklart ska vi också fortsätta jobba för att få tillbaka vår ambulans.

Namn: Lena Johansson

Ålder: 57 år

Titel: FI-lärare annars även Legitimerad Sjukgymnast, Pastor, Samtalsrådgivare och certifierad familjerådgivare

Parti: Kristdemokraterna

Vem är du?
Jag föddes i Gävle, men har tillbringat all ”ledig tid” vid Siljan då vi har haft sommarstuga här. Jag sa alltid att –”När jag blir stor ska jag flytta till Dalarna” och 2000 gick flyttlasset med man och tre barn till Vikarbyn. Jag har alltid engagerat mig i människors väl och ve och vad är då naturligare än att jobba politiskt, där de faktiska besluten tas. Min passion är att alla människor skall kunna leva sitt optimala liv och kunna få stöttning när de egna resurserna tryter. Jag tycker att det är jätte viktigt att arbeta förebyggande på alla plan, men framför allt när det gäller barn och familjerelationer. När jag inte försöker rädda världen så älskar jag att vara med min familj, skapa, måla tavlor eller jobba i silverlera eller resa. Men framför allt att umgås med människor.

Vilka är de tre viktigaste valfrågorna för Rättvik, och varför?
• Utveckla och profilera byskolorna. Utan skolor avfolkas byarna och vi i KD tror att om byskolorna profileras tex. Utomhuspedagogik, matematikinriktning eller kulturskola så skulle man få både familjer, men även lärare som brinner för de olika inriktningarna, att flytta dit.

• Förebyggande familjearbete. Kristdemokraterna har ju initierat ”Familjens hus” som det nu planeras för i Rättvik, där olika
professioner samlas under samma tak och kan stötta familjer. Vi ser också att föräldrautbildning bör erbjudas alla föräldrar. 

• Vi vill stötta de lokala entreprenörsförmågorna vi vet finns, eller som är på väg in, så att de genom sin kreativitet expanderar vad Rättvik är.

Vilka utmaningar ser du den kommande mandatperioden?
Utmaningar för kommande mandatperiod är rekrytering av personal, både inom förskola, skola, vård och omsorg. Det är en utmaning inte bara för Rättvik, utan för hela Sverige. Kristdemokraterna tror på att vårdbiträden och barnskötare ska kunna täcka upp och avlasta undersköterskor och förskollärare. Varje profession skall göra det de är bra på.

Namn: Ylva Alm

Ålder: 41 år

Titel: Specialistläkare

Parti: Vänsterpartiet

Vem är du?
Jag är uppväxt i en Stockholmsförort men nu bor jag i Gulleråsen med min familj och arbetar på Rättviks Vårdcentral. Förutom politik är jag intresserad av musik, hantverk och odling. 

Vilka är de tre viktigaste valfrågorna för Rättvik, och varför?
• Kommunen måste bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare! Vi vill införa 6-timmars arbetsdag, erbjuda heltid till alla som vill och tillsvidareanställningar istället för timanställningar och andra osäkra anställningsformer. Inga delade turer.

Varför: vi behöver alla kompetenta medarbetare vi kan få och även behålla dem! Kortare arbetstid ger högre livskvalitet men även högre kvalitet på utfört arbete. 

• Miljön/klimatet! Vi vill utarbeta en cykelplan, ha utökad och på sikt kostnadsfri kollektivtrafik, bevara våra kulturområden och gammelskogen (bl. a. genom att köpa in mark som sätts av till naturskyddsområden), arbeta med lokal omställning (t. ex. mindre åtgärder som solfångare/solceller på kommunala byggnader). 

Varför: För framtiden! Ökat cyklande främjar folkhälsan och minskar utsläppen. Naturvård är också mycket viktigt för turismen. 

• Kulturen! Vi vill införa bättre öppettider på bibliotek och filialer och införa en kostnadsfri kulturskola för alla barn. Vi vill anlägga anpassade trädgårdar vid alla särskilda boenden.

Varför: Kultur är det som gör oss till människor. Alla ska ges möjlighet att ta del av ett stort kulturutbud, oavsett ålder och ekonomisk situation. 

Vilka utmaningar ser du den kommande mandatperioden?
• Kompetensförsörjningen (inom många områden, men kanske särskilt skolan).

• Anpassa budgeten efter målen, inte tvärt om… Verksamhetens
art och omfattning måste få avgöra vilken budget som avsätts. 

• Nödvändigt med stora investeringar (lokaler, infrastruktur).

• Kommunens befolkningsstruktur (med många äldre).

Namn: Susanne Säbb Danielsson

Ålder: 51 år

Titel: Egen företagare

Parti: Liberalerna

Vem är du?
Efter gymnasiet blev det Lantbruksskolan och jobb på Ickholmen, senare ridskolechef på Ridklubben. Bor på gård i Öja. Hästuppfödning sedan 1983. Vintagebutik finns på gården. Tog över Rättviks Tunnbrödsbageri o Handelsbod AB år 2013. I familjen ingår barn och barnbarn, tre hundar, tre katter, två getter och en papegoja. Fritidsintressen – familjens hästar.

Vilka är de tre viktigaste valfrågorna för Rättvik, och varför?
• Skolan, allt börjar med en bra skola. Det är självklart att varje barn oavsett bakgrund har rätt till en skola där kunskapen står i fokus. Läraren ska kunna lägga sin tid på undervisningen. Därför behöver lärarna få administrativt stöd via lärarassistenter. Lugn och ro i skolan samt en trygg miljö är en förutsättning för att eleverna ska kunna prestera. 

• Integration handlar om att snabbt få in de nyanlända i egen försörjning. För att lyckas krävs en förståelse för hur vårt samhället fungerar och kunskaper i svenska språket. Praktikplatser och kontakt mellan de nyanlända och arbetsgivare måste skapas. 

• Äldreomsorgen: Äldre personer behandlas oftast som en grupp, med samma önskemål och behov. Liberalerna vill se individen. Lägenheter i trygghetsboenden som har nära till service behövs i Rättvik. Dit ska man kunna flytta utan biståndsbedömning.

Vilka utmaningar ser du den kommande mandatperioden?
Personalförsörjningen: Det kommer att behövas fler händer som jobbar. Stora pensionsavgångar är en anledning till bristen på arbetskraft men vi behöver även lyckas locka ungdomarna att stanna eller flytta tillbaka till ”livskvalite runt knuten”

Demokrati och delaktighet: när det blåser extrema vindar i samhället så är det än viktigare att vi alla står upp för mänskliga fri och rättigheter. Vi behöver bli flera som vågar, kan och vill engagera sig både ideellt i intresseorganisationer och föreningar men även politiskt. 

Namn: Inge Östlund

Ålder: 60 år

Titel: Byggmästare

Parti: Sverigedemokraterna

Vem är du?
Bor i Furudal. Politiskt intresserad sen barnsben. Intressen är jakt, djur och natur.

Vilka är de tre viktigaste valfrågorna för Rättvik, och varför?
• Upprätthålla kvalitén inom äldreomsorgen så man vågar bli gammal i Rättviks kommun. Vi har en av Sveriges mest kvalitativa äldreomsorg, och det är för oss oerhört viktigt att bibehålla denna.

• Utveckla byskolorna, byskolorna är viktiga för byarna för såväl fastboende som nyinflyttning. Detta är för Sverigedemokraterna en oerhört viktig fråga att vi vågar stå upp för byskolorna och marknadsföra dessa.

• Ambulansen tillbaka till Rättvik. Även om inte kommunen är huvudman för ambulansen så är det väldigt viktigt att vi får en stationär dygns ambulans i Rättvik med tanke på geografi/åldersstruktur samt en stor besöksnäring.

Vilka utmaningar ser du den kommande mandatperioden?
Hoppas på fortsatt högkonjunktur, en svängning i konjunkturen skulle kunna medföra problem med ekonomin för kommunen.

Lönerna bör höjas för att behålla kompetent vårdpersonal inom äldreomsorgen.

Att ha kraft och resurser att utveckla vårat naturbruks gymnasium, som har blivit ett flaggskepp i regionen.

Redaktionens anmärkning: Upptäck Rättvik har ställt frågorna till samtliga partier som under mandatperioden 2014–2018 varit representerade i Rättviks kommuns Kommunfullmäktige. Miljöpartiet har ej inkommit med svar på ovanstående frågor.