Unga är inte framtiden
– unga är här och nu!

Rättviks kommun driver två mötesplatser för unga. I centrala Rättvik finns Ungdomens hus Wasaborg och i Furudal fritidsgården Santana. Foto: Magnus Andersson

Det är Christina Nordmark, kommunens ungdomsstrateg, som ansvarar och driver arbetet framåt. Foto: Martin Litens

Arbetet med ungas delaktighet och inflytande har pågått under många år i Rättviks  kommun. I kommunens regi anordnas det årligen ungdomsdemokratidagar såsom Forum Ung, satsningar för att förstärka och förbättra elevdemokratiarbetet, politikernas rådslag i skolorna, sommarjobb med tema ungdomsdemokrati samt ungdomsenkäten LUPP som bland annat svarar på hur unga upplever Rättvik som ort att bo, leva och verka i.

Parallellt med detta arbete antog Region Dalarna, tillsammans med alla Dalarnas 15 kommuner, en strategi ”Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion”, som beskriver hur länet ska arbeta för att uppnå visionen om att Dalarna ska vara landets bästa region för unga där ungas drivkraft tas tillvara med en tydlig plats i tillväxtarbetet. Många bollar i luften, många kreativa processer och många parallella spår. Utifrån detta beslutade politiken i Rättvik att kommunen skulle utarbetas en egen ungdomspolitisk strategi för att få ett samlat grepp på alla insatser och för att säkerställa att arbetet med ”Dalarna, Sveriges bästa ungdomsregion” fortlöpte som planerat. Ungdomsstrateg Christina Nordmark fick uppdraget, som startade i januari 2015. Arbetet tog sitt avstamp i den nationella
ungdomspolitiken, i Barnkonventionen och i den regionala strategin, och fick namnet ”Rättvik – Dalarnas bästa ungdomskommun”. Kommunstyrelsens allmänna utskott fungerade som bollplank åt ungdomsstrategen, och under två sommarveckor anställdes ett antal sommarjobbande ungdomar som rådgivare för att granska strategin och komma med förslag till förbättringar och förändringar. I oktober var strategin färdig, och i december 2015 antogs den av kommunstyrelsen i Rättvik.

Strategin är ett verktyg
Begreppet ung omfattar alla mellan 13–25 år, men unga är bara målgruppen för strategin, inte mottagare. Mottagare är de personer som kan göra skillnad, som kan ta beslut och genomföra förändringar. Strategin är ett verktyg som ska användas av politiker så väl som personer som jobbar i kommunen. Den talar om hur man visionärt kan tänka och jobba rent praktiskt för att skapa en kommun där unga kan och vill bo, gå i skola och jobba, där unga känner att deras röst blir hörd och där deras drivkraft ses som en resurs.

Strategin består av fyra fokusområden: Stödja ungas organisering och etablering, som handlar om att unga ska uppleva sin tillvaro i kommunen meningsfull när det gäller skola, kultur och fritid, förening, praktik och arbete. Fokusområde Ung rätt handlar om barnkonventionen och vikten av att fortbilda unga, politiker och kommunanställda i dess betydelse. Fokusområde Dialog med unga tar upp ungas rätt att bidra till samhällsutvecklingen med sitt perspektiv. Beslut om unga ska vara fattad utifrån kunskap om unga, och för att få reda på vad unga tycker så måste dessa tillfrågas och göras delaktiga.  Fokusområdet Sektorsövergripande och kunskapsbaserad ungdomspolitik handlar om hur kommunen ska arbeta för att nå ut på bredden i alla förvaltningar och politiska utskott för att få en gemensam grund att stå på i arbetet med frågor som rör unga, och hur arbetet ska följas upp och bli mätbart.

Implementeringen av strategin kommer att påbörjas i höst i samband med Forum ung, kommunens ungdomsdemokratidag, som i år har fokus på strategin och arbetet med den. Alla som på något vis är berörda av strategin kommer att ges möjlighet att delta på en workshop där innehållet presenteras, och där varje grupp tillsammans kan skapa verksamheter och målbilder som stämmer överens med strategin.

För att målen i strategin ska uppnås, krävs det att alla strävar åt samma håll och att unga blir en naturlig del i samhället och dess beslutsprocesser. Det är en hög ambitionsnivå, men det är inte omöjligt. Vi lyfter foten och påbörjar arbetet med att förvandla dialog med unga till att handla om medborgardialog, frågor som rör alla.

Förhoppningsvis sätter vi också ner foten om några år och ser att denna vision lett oss in på ett gemensamt spår: att skapa delaktighet och inflytande för unga, där unga är en del av samhället och i beslutsprocesserna. Unga är inte framtiden – unga är här och nu!

Text: Christina Nordmark, ungdomsstrateg, Rättviks kommun, ungdoms- och fritidsenheten